Guia sobre l'ús obligatori de mascaretes

 

A partir d'ara les màscares passen a ser una part més de la nostra indumentària quotidiana. Des del 21 de maig, l'ús de mascareta ha passat ser obligatori a Espanya en els espais públics. I és que, s'ha demostrat que les mascaretes són efectives per a bloquejar l'emissió mitjançant gotes portadores del virus, que és la principal via de transmissió

A continuació tratem d'explicar-te alguns dubtes que puguis tenir sobre la nova normativa:


QUI HA DE PORTAR MASCARETA OBLIGATÒRIAMENT?

  • És obligatori el seu ús per a totes les persones a partir dels 6 anys d'edat. No obstant això, existeixen les següents excepcions:
  • Els nens entre 3 i 5 anys d'edat no tenen obligació de portar mascareta, encara que sí que és recomanable.
  • Les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara.
  • Les persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Les que desenvolupen activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara, com la ingesta d'aliments i begudes.
  • Causa de força major o situació de necessitat.


QUAN I ON HE DE PORTAR MASCARETA?

L'´ús de mascareta és obligatori tant en espais tancats com en oberts en els que no sigui possible mantenir una distància de seguretat entre persones d'almenys dos metres.

S'HA DE PORTAR MASCARETA PER FER ESPORT?

Les persones que realitzen esport estan exemptes de l'ús de mascareta si no volen portar-la. S'engloba en l'apartat d'activitats incompatibles amb el seu ús, perquè multiplica l'exigència de l'entrenament pel fet que l'esportista respiraria un excés de diòxid de carboni.

S'HA DE PORTAR MASCARETA EN EL COTXE?

  • Si el vehicle està ocupat per persones que no conviuen en el mateix habitatge, és obligatori usar màscara i solo es permet viatjar dues persones per fila de seients.
  • Si el vehicle està ocupat per persones que conviuen en el mateix domicili, llavors no és obligatori el seu ús i es podran ocupar totes les places del vehicle.